Professor Even Lærum er tildelt Kongens Fortjenstmedalje for sin særlig betydningsfulle innsats for norsk helsevesen, vitenskap og samfunn gjennom 40 års allsidig virksomhet med utgangspunkt i klinisk allmennmedisin.

Banebrytende forskning
Professor Lærums legegjerning har vært kjennetegnet av et personlig engasjement og stor nysgjerrighet. Resultatet er blitt banebrytende forskning, fremming og utvikling av faget allmennmedisin og omfattende undervisning og formidling, inklusive folkehelseopplysning. I denne sammenheng har hans opptatthet av klinisk kommunikasjon og hans rolle som brobygger mellom ulike medisinsk fagdisipliner og miljøer vært spesielt viktig. Vært veileder ved 15 doktorgrader.

Professor Lærum har hatt nær 70 tillitsverv som medlem og leder av komiteer, styrer, fagråd og nettverk. I de senere årene har han velvillig stilt sin faglige og vitenskapelige kompetanse til rådighet for bedrifter som satser på utvikling av nye behandlingstilbud, blant annet Redcord AS med sin fysikalske klinikk og kompetansesenter i Oslo.

Det sterkt engasjementet for muskelsykdommer, skader og plager førte til at han tok initiativet til og ledet en80 siders rapport fra 2013 om ”et muskel- og skjelettregnskap” som dokumenterer at dette diagnoseområdet koster det norske samfunn ca. 70 milliarder pr. år. ”Plager flest og koster mest”.

Flere priser og utmerkelse, blant annet Muskel- og skjelettprisen 2007 og Tverrfaglighetsprisen 2007. Ble utnevnt til ambassadør of ”The Bone and Joint Decade” på verdenskongressen i Lund 2010.

Forslagsstillene er:
Professor Ole Berg
Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
Institutt for helse- og samfunn, Universitetet i Oslo

Professor og forskningssjef Lars Engebretsen
Klinikk for Kirurgi og nevrofag, Oslo universitetsykehus og Senter for idrettskadeforskning, NIH

Professor Arnstein Finset
Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Kiropraktor og styreleder Jakob Lothe
Muskel og Skjelett Tiåret (MST) og Norsk Kiropraktorforening

Viseadministrerende direktør Tove Strand
Oslo universitetssykehus

Industriell nyskaper Petter Sverre Planke
Redcord AS

Professor Gunnar Tellnes
Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo