Denne langtidsoppfølgingen sier ikke noe om hvor stor andel av pasientene på Redcord Clinic som får god effekt av Neurac-behandling. Oppfølgingens mål var å se hvor godt behandlingsresultatene hadde holdt seg over tid for det utvalget av pasienter som opplevde rask og god effekt av behandlingen. Pasientene hadde hatt sine plager i gjennomsnitt 25 måneder og prøvet mange ulike behandlingsmetoder med i beste fall kortvarig effekt før de kom til Redcodd Clinic. De hadde kostet arbeidsgivere og samfunnet mye grunnet sykefravær, trygde- og behandlingskostnader. Gjennomsnittlig klarte pasientene seg med kun 8 Neurac-behandlinger à 60 minutter, i tillegg til veiledet egentrening. Redcord Clinic har ikke driftstilskudd.

Langtidseffekten for pasienter som følger Neurac Pasientløp er meget oppmuntrende
I MST-rapport 1/2013, ”Et muskel- og skjelettregnskap” beregnes årlig kostnad til mellom 69 og 73 milliarder for dette helseområdet. En viktig årsak er at ca 70 % av pasienter med rygg- og nakkeplager får tilbakefall i løpet av ett til to år. Til tross for det finnes det nesten ingen studier som fokuserer på langtidseffekt. I september 2014 ble alle de 24 pasientene som ble behandlet på Redcord Clinic for 4-6 år siden kontaktet. Det viste seg at 20 av pasientene hadde klart seg uten tilbakefall som krevet ny behandling. De var alle opplært til egentrening i Redcords slyngesystem som de fleste har gjennomført regelmessig. En slik langidseffekt som her er påvist, har stor samfunnsøkonomisk effekt og stor helsegevinst for pasientene.

23 av pasientene har tillatt at vi fortsatt presenterer deres brukererfaringer på Redcords nettsider sammen med en kommentar om hvordan de har det i dag. Alle har oppgitt personlig referanse for eventuell kontakt. Les pasientenes utsagn etter beskrivelsen av metoden.
Kortfattet beskrivelse av elementene i Neurac Pasientløp

 •  Neurac behandling starter med testing og prøvebehandling for raskt å avklare ”respons”
 • Pasienten blir informert om funnene og forklart hva Neurac Pasientløp innebærer og motiveres til veiledet egentrening for å oppnå langvarig effekt uten tilbakefall
 • Funnene fra testingen og pasientens “respons” gir grunnlag for individuelt tilpasset behandlingsløp
  1. Kroppsvektbærende øvelser i Redcord slynger
  2. Kontrollert vibrasjon påført utvalgte deler av kroppen
  3. Gradvis økende belastning
  4. Smertefri behandling og bevegelse

 • Veiledet egentrening med spesialtilpasset treningsprogram i Redcord-slynger. For de fleste pasientene er det avgjørende for å oppnå langvarig effekt – uten tilbakefall. Øvelsene vil kunne distribueres og oppdateres elektronisk.

Redcord har alltid fokusert på metodeutvikling som kan fremme langtidseffekt
Redcord har helt fra etableringen i 1991 utviklet nye behandlingsmetoder og treningstilbud der et mål er langsiktig effekt av behandlingen. Neurac metoden og Redcord Stimula som ble introdusert 2007 ga også rask og meget god respons på behandlingen for mange pasienter med kroniske lidelser.

Pasientene spurte ofte: ”Hvorfor har ingen fortalt oss om denne behandlingen”. Hva nå, 4-6 år etter? Hvordan hadde det gått med dem? Det var utgangspunktet for oppfølgingsprosjektet der samtlige 24 ble oppsporet og intervjuet. 23 av pasientene takket ja til fotsatt å dele sine erfaringer på Redcords nettsider.
Nøkkelinformasjonen

 • Alle hadde opplevd god respons på behandlingen, de fleste helt fra de to-tre første behandlingene. Vi kan kalle dem ”respondere”. Gjennomsnittlig fikk de 8 behandlinger à 60 min. inkl. veiledning til egentrening
 • Hvor stor % som får slik respons, ville Redcord undersøke gjennom dette oppfølgingsprosjektet
 • Redcord Stimula som tilfører vibrasjon på tauene ble benyttet på 20 av pasientene
 • Pasientene hadde hatt sine plager i gjennomsnitt 25 måneder før de kom til Redcord
 • De fleste hadde prøvet en eller flere offentlige behandlingstilbud, men med liten eller ingen effekt
 • 17 hadde fortsatt å trene med Redcord, de fleste i hjemmet etter veiledning fra fysioterapeuten
 • 9 som var sykmeldt da behandlingen startet, har ikke vært sykmeldt siste 4-6 år grunnet skaden/plagen
 • Skade/plageårsak: Rygg 12, Nakke 12, Skulder 5, Hofte/bekken 9, MS 1 (Noen hadde flere diagnoser)
 • Alle oppgir vesentlig redusert smerte, funksjonsevne og bedret livskvalitet. Se pasientuttalelsene

Personlig helsegevinst – samfunnsøkonomisk effekt
Vurderingen tar utgangspunkt i pasientens egenbeskrivelse av sin helsesituasjon før behandlingen startet med opplevd helsegevinst av behandlingen ved intervjutidspunktet noen måneder etter avsluttet behandling og i september 2014, 4-6 år etter avsluttet behandling.

Helsegevinsten har vært stor for disse pasientene. Samfunnsøkonomisk effekt har også vært stor og meget stor i forhold til de beskjedne behandlingskostnadene. Eksempel: To av pasientene gikk fra langvarig 100 % sykemelding og kom rett tilbake i arbeid etter henholdsvis 5 og 13 behandlinger. (SteffenS. Myrvold og Inger O. Aarud). De har ikke hatt tilbakefall. Andre har hatt ulik grad av redusert sykefravær, økt arbeidsevne og langt mindre behandlingsbehov. De har levd mer aktive og verdiskapende liv.